Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT VOOR DE REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS VAN de werkKRACHTcentrale

Artikel 1       In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. de werkKRACHTcentrale: re-integratiebedrijf, gevestigd sinds 2012 in gemeente Alkmaar,  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54663490;
 2. de directie: de directie van de werkKRACHTcentrale;
 3. de registratie: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van dit reglement. De registratie bevindt zich bij de werkKRACHTcentrale.

Artikel 2       Doelstelling van de registratie.

De doelstelling van de registratie is het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de aan de werkKRACHTcentrale opgedragen taken in het algemeen.

Artikel 3       Categorieën personen, opgenomen in de registratie.

De registratie bevat uitsluitend gegevens van kandidaat cliëntgegevens verstrekt door opdrachtgever.

Artikel 4       Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen.

 1. De registratie omvat voor de personen genoemd in artikel 3 onder meer de gegevens zoals vermeld in bijlage I die bij dit reglement is gevoegd.
 2. De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de geregistreerden en door de in bijlage II genoemde instanties, besturen en personen.
 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde bijlagen vormen een onderdeel van dit reglement.

Artikel 5       Houder en beheerder.

 1. de werkKRACHTcentrale is houder van de registratie en is als zodanig verantwoordelijk voor de werking van deze registratie overeenkomstig dit reglement.
 2. De directie is beheerder van de registratie en belast met de dagelijkse zorg.
 3. De directie coördineert de voorzieningen die getroffen moeten worden om de naleving van dit reglement te verzekeren.

Artikel 6       Functioneren van de registratie

 1. Het doen functioneren van de registratie gebeurt uitsluitend in opdracht van de beheerder en de door deze aangewezen gebruikers met inachtneming van de door de beheerder vastgestelde voorschriften.
 2. De in de registratie opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de in artikel 2 van dit reglement omschreven doelstelling.

Artikel 7       Toegang tot de registratie

 1. Toegang tot de registratie hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:
 2. de beheerder;
 3. de door de directie aangewezen gebruikers.
 4. Tot de registratie kan uitsluitend toegang worden verkregen door middel van een persoonlijke USER ID.

Artikel 8     Verstrekking van gegevens aan derden,

 1. Uit de registratie worden slechts gegevens aan een derde verstrekt indien:
 • zulks voortvloeit uit het doel van de registratie;
 • dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift (zie bijlage III);
 • dit geschiedt met toestemming van de geregistreerde;
 • personen of instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken (deze zijn opgenomen in bijlage III van dit reglement. Deze bijlage vormt een onderdeel van dit reglement);
 • daarom verzocht wordt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Indien er sprake is van verstrekking van tot individuele personen herleidbare gegevens, besluiten B&W tot de verstrekking. Voorafgaande aan die beslissing horen B&W de Registratiecommissie:
 • daarom verzocht wordt op grond van een dringende of gewichtige reden;

2.    De verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep           of wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is.

3.    Het telefonisch verstrekken van inlichtingen over geregistreerden aan derden is                       niet toegestaan, met uitzondering van bij  de werkKRACHTcentrale bekende personen             van de volgende derden;

 • uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (UWV) i.v.m. arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkering.
 • UWV Werkbedrijf  (en zijn wettige opvolgers) i.v.m. in- en uitdiensttreding
 • Sociale Dienst i.v.m. in- of uitdiensttreding of een activiteitenovereenkomst
 • i.v.m. schuldhulpverlening; Bureau Schuldhulpverlening
 • Gemeentesecretarie,afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken i.v.m. bezwaarprocedure;

Het bepaalde in art 8 lid 3 is van toepassing, tenzij de directie in een concreet geval anders beslist. Indien wordt getwijfeld aan de identiteit van de verzoeker om telefonische inlichtingen, dient deze te worden teruggebeld. Voor er wordt teruggebeld, wordt het opgegeven telefoonnummer geverifieerd.

Artikel 9        Verbanden met andere persoonsregistraties.

Er is geen verband met andere persoonsregistraties.

Artikel 10       Bewaring en vernietiging van de gegevens.

Indien er gedurende vijf jaar geen contact tussen de geregistreerde en de werkKRACHTcentrale  is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd.

Artikel 11     Recht op inzage en afschrift.

 1. De geregistreerde of zijn gemachtigde krijgt inzage in de registratie voor zover het betreft de  gegevens die op de geregistreerde betrekking hebben.
 2. Desgewenst wordt hem een afschrift van de door hem gevraagde gegevens ter beschikking gesteld.
 3. Inzage wordt slechts verleend en afschriften worden slechts verstrekt na een aan de   beheerder gericht verzoek hiertoe.
 4. De beslissing van de beheerder, namens de houder, op het verzoek wordt verzoeker binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk medegedeeld.
 5. De beheerder eist voldoende waarborgen voor de identiteit en eventueel de machtiging vandegene die verzoekt om inzage of afschrift.
 6. Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.

Artikel 12      Correctierecht.

 1. De geregistreerde of zijn gemachtigde, wanneer deze een nadrukkelijk verzoek van de geregistreerde kan tonen, heeft het recht om verbetering, aanvulling of verwijdering te vragen van de gegevens die over de geregistreerde zijn opgenomen in de registratie, indien hij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van de persoonsregistratie niet ter zake doende, dan wel in strijd met dit reglement zijn opgenomen of niet verwijderd.
 2. Het verzoek tot correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens wordt schriftelijk ingediend bij de beheerder van de registratie.
 3. De beslissing van de beheerder, namens de houder, op het verzoek wordt verzoeker binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek medegedeeld.
 4. Verzoeker ontvangt een afschrift van de gecorrigeerde gegevens.
 5. Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.

Artikel 13  Beroep

 1. Indien de beheerder weigert aan een verzoek om inzage, afschrift of correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van de Wet Persoonsregistraties, zich tot de arrondissementsrechtbank te Amsterdam wenden, met het schriftelijk verzoek de  beheerder te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.
 2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 2 maanden nadat de afwijzende beslissing van de beheerder is ontvangen. Indien de beheerder niet binnen de in art. 11 en 12 gestelde termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen twee maanden na die termijnen.

Artikel 14     Organisatie en beveiliging

1.    De registratie wordt gevoerd voor wat betreft het dossier door de                                               daartoe aangewezen gebruikers van de werkKRACHTcentrale. Feitelijk beheren de                   coaches de dossiers van hun case load. Het management en de gebruikers hebben                 toegang tot de registratie voor zover dat voor de uitoefening van hun functie relevant is.

2.    De beheerder draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en                              organisatorische aard ter beveiliging van de registratie, tegen verlies of aantasting van          de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 15    Slotbepalingen

1.     Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement de werkKRACHTcentrale.

2.     Dit reglement treedt in werking op de dag van de oprichting van de                                            werkKRACHTcentrale,

21 februari 2012.

 

Bijlagen bij het privacyreglement van de werkKRACHTcentrale :

BIJLAGE I

De registratie omvat over de in artikel 3 bedoelde personen onder meer de volgende gegevens:

 1.     naam, voornamen
 2.     adres, postcode
 3.     woonplaats
 4.     geslacht
 5.     geboortedatum
 6.     geboorteplaats
 7.     burgerlijke staat
 8.     nationaliteit
 9.     geboorteland werknemer en ouder(s)
 10.     scholing/opleidingsgegevens/werkervaring
 11.     UWV Werkbedrijf-registratienummer
 12.     activiteiten gericht op het verwerven van een reguliere baan
 13.     administratienummer Sociale Dienst
 14.     inkomsten uit arbeid anders dan ingevolge de ABW
 15.     naam ziekenfonds, administratienummer ziekenfonds
 16.     bank- of gironummer
 17.     burgerservicenummer
 18.     tariefgroep
 19.     ziek- en herstelmeldingen
 20.     soort en nummer identiteitsbewijs
 21.     datum afloop verblijfsvergunning
 22.     Personeelsnummer
 23.     sociale gegevens (bijvoorbeeld de persoonlijke omstandigheden van een werknemer        i.v.m. inzetbaarheid
 24.     in detentie
 25.     gezondheid i.v.m. bemiddeling naar een detacheringsplaats
 26.     justitieel verleden i.v.m. bemiddeling naar een detacheringsplaats
 27.     financiële gegevens i.v.m. bemiddeling naar een detacheringsplaats
 28.     uiterlijke verzorging/presentatie i.v.m. bemiddeling naar een detacheringsplaats
 29.     arbeidscontracten/plaatsingen/begeleiding/einde dienstverband
 30.     loonbeslagen en schuldenregelingen.

BIJLAGE II

I  Op grond van de wet BSN-nummer voor de gemeenten kunnen persoonsgegevens verkregen worden van de volgende instanties~ besturen en personen:

 •  B&W van andere gemeenten
 • Rijksbelastingdienst
 • Hoofd van de plaatselijke politie (Vreemdenlingenwet).
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Studiefinanciering)

II               Persoongegevens kunnen op grond van de WWB verkregenworden van:

 • andere gemeentebesturen;
 • Arbeidsvoorzieningsorganisaties
 • Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen
 • (ex)werkgevers
 • een ieder

BIJLAGE III

I  Op grond van de wet BSN-nummer voor de gemeenten kunnen persoonsgegevens

verstrekt worden aan de volgende instanties, besturen en personen:

 • B&W van andere gemeenten
 • Rijksbelastingdienst
 • Ziekenfondsen (ZFW, AWBZ)
 • Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (ZW, REA, WAJONG, WIA, WAZ, PEMBA, WW,
 •   TW)
 • Sociale Verzekeringsraad
 • Sociale Verzekeringsbank (AOW, AWW, AKW)
 • Algemeen Werkloosheidsfonds, Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds,
 •  Algemeen Werkloosheidsfonds, Toeslagenfonds
 •  Ministerie van Justitie (Vreemdelingenwet)
 • Het Hoofd van de plaatselijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet
 • Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.